วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบเสนอหัวข้อการสร้าง Blog แบบเสนอหัวข้อการสร้าง Blog รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้เสนอ น.ส.พรทิพย์  ลัดคุ่ย ชั้น  ม. 4/8 เลขที่ 22

ชื่อ blog ภาษาไทย เบนเทน   ชื่อ blog ภาษาอังกฤษ BEN 10

ที่อยู่ blog    http://looksi.blogspot.com                                  ครูที่ปรึกษา 1.ครูศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์  

ที่มาและความสำคัญ

เบนเทนเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบดูกันเป็นจำนวนมาก แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ
ประวัติของเบนเทนและอีกหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับเบนเทนเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำจึงเห็นสมควรที่จะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเบนเทนมาจัดทำเพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเบนเทนได้ศึกษา

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่เกี่ยวกับเบนเทน ซึ่งเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจ

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม

3. เพื่อศึกษาการสร้าง blog และเว็บไซต์

ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

1.www.bloger.com

2.adobe Photoshop

ขอบเขต
เนื้อหาภายใน Blog จะประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีหัวข้อหลักดังนี้

1.ประวัติเบนเทน

2.ออมนิทริกซ์

               3.ตัวละครในเรื่อง

4.รู้จักกับเอเลี่ยน(ภาคแรก)

5.เพลงเบทเทน

6.รูปภาพเกี่ยวกับเบนเทน

7.รูปภาพเกี่ยวกับเบนเทน(สำหรับใช้ระบายสี)

8.ตัวอย่างสินค้าเกี่ยวกับเบนเทน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบนเทน

2.ได้รับความรู้ในการสร้างเว็บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น